กรุงเทพโพลล์: คนกรุงกับปัญหาค่าครองชีพหลังรัฐขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ

ข่าวผลสำรวจ Thursday September 5, 2013 08:50 —กรุงเทพโพลล์

คนกรุงเทพฯ 73.5% กังวลมากว่าราคาสินค้าอาจสูงขึ้น จากการขึ้นราคาก๊าซ-ทางด่วน-ค่าไฟ โดย 75.8% เห็นว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาระทางการเงิน วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาของแพง ก่อนปฏิรูปการเมือง

หลังจากรัฐบาลประกาศขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับปัญหาค่าครองชีพหลังรัฐขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน พบว่า

คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 73.5 กังวลมากถึงมากที่สุดต่อราคาสินค้าที่อาจจะสูงขึ้น หลังมีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ ขณะที่ร้อยละ 26.5 กังวลน้อยถึงน้อยที่สุด เมื่อถามต่อว่าการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ จะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของท่านมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 75.8 เห็นว่าจะกระทบมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.2 เห็นว่าจะกระทบน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้เมื่อถามว่า “ปัจจุบันราคาข้าวของแพงขึ้น ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของท่านหรือไม่อย่างไร” ร้อยละ 87.2 เห็นว่าส่งผล โดยร้อยละ 40.0 ระบุว่ามีเงินออมน้อยลงกว่าเดิม และร้อยละ 29.2 ระบุว่าแทบไม่มีเงินออมเลย ขณะที่ร้อยละ 18.0 ระบุว่ามีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น มีเพียงร้อยละ 12.8 ที่เห็นว่าไม่ส่งผล

ส่วนความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปัจจุบันท่านคิดว่า รัฐบาลมีการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงได้บ้างหรือไม่” คนกรุงเทพร้อยละ 54.0 เห็นว่าไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 11.0 เห็นว่าได้ และร้อยละ 35.0 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่าเรื่องที่รัฐบาลควรแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้ คือ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 80.1) รองลงมาคือ ปัญหาจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 46.9) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 44.9) การปฏิรูปการเมือง สร้างความปรองดอง (ร้อยละ 27.4) การแก้ปัญหาสินค้าราคาเกษตรตกต่ำ (ร้อยละ 25.5) และการแก้รัฐธรรมนูญ (ร้อยละ 7.2)

รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ความกังวลต่อราคาสินค้าที่อาจจะสูงขึ้น หลังมีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ

มากถึงมากที่สุด

(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 23.1 และมากร้อยละ 50.4)     ร้อยละ     73.5

น้อยถึงน้อยที่สุด

(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 21.9และน้อยที่สุดร้อยละ 4.6)      ร้อยละ     26.5

2. ความเห็นต่อการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ จะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของท่านมากน้อยเพียงใด

มากถึงมากที่สุด

(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 27.6 และมากร้อยละ 48.2)     ร้อยละ     75.8

น้อยถึงน้อยที่สุด

(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 20.2 และน้อยที่สุดร้อยละ 4.0)      ร้อยละ     24.2

3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปัจจุบันราคาข้าวของแพงขึ้น ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของท่านหรือไม่อย่างไร”
ส่งผล                         ร้อยละ     87.2
     มีเงินออมน้อยลงกว่าเดิม             ร้อยละ     40.0
     แทบไม่มีเงินออมเลย               ร้อยละ     29.2
     มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น               ร้อยละ     18.0
ไม่ส่งผล เหมือนเดิม                    ร้อยละ     12.8

4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปัจจุบันท่านคิดว่า รัฐบาลมีการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงได้บ้างหรือไม่”
     ได้                     ร้อยละ     11.0
     ไม่ได้                    ร้อยละ     54.0
     ไม่แน่ใจ                   ร้อยละ     35.0

5. เรื่องที่รัฐบาลควรแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
     ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น       ร้อยละ     80.1
     ปัญหาจราจรและการเดินทาง            ร้อยละ     46.9
     ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ร้อยละ     44.9
     การปฏิรูปการเมือง สร้างความปรองดอง       ร้อยละ     27.4
     การแก้ปัญหาสินค้าราคาเกษตรตกต่ำ         ร้อยละ     25.5
     การแก้รัฐธรรมนูญ                ร้อยละ      7.2

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
 • เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม - ค่าทางด่วน - ค่าไฟ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชน
 • เพื่อต้องการสะท้อนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้
ระเบียบวิธีการสำรวจ

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางรัก ปทุมวัน พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง และสาทร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,188 คน เป็นชายร้อยละ 49.7 และหญิง ร้อยละ 50.3

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

     ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล      :  2 - 4 กันยายน 2556

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        :  5 กันยายน 2556

ข้อมูลประชากรศาสตร์

จำนวน ร้อยละ เพศ

     ชาย                     591   49.7
     หญิง                     597   50.3
          รวม               1,188    100
อายุ
     18 — 25 ปี                  294   24.7
     26 — 35 ปี                  315   26.5
     36 — 45 ปี                  280   23.6
     46 ปีขึ้นไป                  299   25.2
          รวม               1,188    100
การศึกษา
     ต่ำกว่าปริญญาตรี                719   60.6
     ปริญญาตรี                   396   33.3
     สูงกว่าปริญญาตรี                 73    6.1
          รวม               1,188    100
อาชีพ
     ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ          151   12.7
     พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน          283   23.8
     ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว           332    28
     เจ้าของกิจการ                 45    3.8
     รับจ้างทั่วไป                  161   13.6
     พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ             67    5.6
     นักศึกษา                    96    8.1
     อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น        53    4.4
          รวม                1,188   100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ