กรุงเทพโพลล์: ความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday November 1, 2021 08:33 —กรุงเทพโพลล์

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 หวังว่าการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น

โดยร้อยละ 72.0 กังวลมากที่สุดเรื่องอนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันที่ 1 ธ.ค.

ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่า การเปิดประเทศ จะทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19

แต่ในภาพรวมเห็นว่าการเปิดประเทศจะทำให้ประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,173 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 หวังว่าการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 43.4 หวังว่าจะเกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และร้อยละ 42.7 หวังว่าจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน

เมื่อถามว่า ?การเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ กังวลกับเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ ว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19? พบว่า เรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ อนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันที่ 1 ธันวาคมคิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว มาจากประเทศที่ความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว คิดเป็นร้อยละ 66.5 และร้อยละ 62.4 ให้ 4 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ (กทม.-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต)

เมื่อถามว่าการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ กังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.0 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามความคิดเห็นว่า ?ในภาพรวมคิดว่าการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ประเทศจะเป็นอย่างไร? พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.3 คิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ร้อยละ 27.5 คิดว่าจะทำให้แย่ลง ส่วนร้อยละ 26.2 คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่หวังกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น          ร้อยละ     51.1
เกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ     ร้อยละ     43.4
สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนได้     ร้อยละ     42.7
กระตุ้นการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว     ร้อยละ     39.9
ไม่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่     ร้อยละ     37.5
สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ           ร้อยละ     20.2
อื่นๆ เช่น ไม่ได้หวัง ไม่มีความเห็น ยังไม่อยากให้เปิด     ร้อยละ     10.5

2. ข้อคำถาม ?การเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ท่านกังวลกับเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ ว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19?

เรื่อง     กังวล
(ร้อยละ)     ไม่กังวล
(ร้อยละ)
อนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม     72.0     28.0
นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว มาจากประเทศที่ความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว     66.5     33.5
ให้ 4 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้
(กทม.-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต)      62.4     37.6
ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นที่ เว้น 7 จังหวัดแดงเข้ม     26.4     73.6


3. การเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ กังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     72.0
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 45.5 และมากที่สุด ร้อยละ 26.5)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     28.0
(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 22.5 และน้อยที่สุด ร้อยละ 5.5)4. ข้อคำถาม ?ในภาพรวมคิดว่าการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ประเทศจะเป็นอย่างไร?

คิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ          ร้อยละ     46.3
คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง           ร้อยละ     26.2
คิดว่าจะทำให้แย่ลง     ร้อยละ     27.5กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนเรื่องที่หวังกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
2)     เพื่อสะท้อนถึงความกังวลต่อการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
3)     เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ประเทศจะเป็นอย่างไร

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 25-27 ตุลาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 30 ตุลาคม 2564


ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     577     49.2
      หญิง     596     50.8
รวม     1,173     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     87     7.4
      31 ? 40 ปี     171     14.6
      41 ? 50 ปี     322     27.5
      51 ? 60 ปี     327     27.8
      61 ปีขึ้นไป      266     22.7
รวม     1,173     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     702     59.8
      ปริญญาตรี     364     31.1
      สูงกว่าปริญญาตรี     107     9.1
รวม     1,173     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     154     13.1
     ลูกจ้างเอกชน     224     19.1
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     440     37.5
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     75     6.4
     ทำงานให้ครอบครัว     1     0.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     225     19.2
     นักเรียน/นักศึกษา     22     1.9
     ว่างงาน      32     2.7
รวม     1,173     100.0
ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ