กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดเห็นอย่างไร ในค่ำคืนวันลอยกระทง

ข่าวผลสำรวจ Friday November 19, 2021 08:01 —กรุงเทพโพลล์

ประชาชนร้อยละ 77.3 ระบุว่าปีนี้จะไม่ออกไปลอยกระทง เพราะกลัวการแพร่เชื้อ COVID-19 ขณะที่ร้อยละ 22.7 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงเพราะจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว/คนรัก โดยร้อยละ 61.1 จะไปลอยกระทงริมคลองแถวบ้านเพื่อเลี่ยงความแออัด

ทั้งนี้ร้อยละ 71.8 ระบุว่า ?ลอยกระทงวิถีใหม่? ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 น่าจะส่งผลให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง

โดยร้อยละ 74.4 กังวลว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ หลังจากงานลอยกระทง

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?คนไทยคิดเห็นอย่างไร ในค่ำคืนวันลอยกระทง? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,184 คน พบว่า

          วันลอยกระทงปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ระบุว่า จะไม่ออกไปลอยกระทง โดยร้อยละ 46.0 ให้เหตุผลว่า คนเยอะ กลัวการแพร่เชื้อ COVID-19 รองลงมาร้อยละ 22.0 ให้เหตุผลว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันนี้ และร้อยละ 8.5 ให้เหตุผลว่า จะใช้วิธีลอยกระทงออนไลน์แทน     ขณะที่ร้อยละ 22.7 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทง โดยร้อยละ 16.6 ให้เหตุผลว่า จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว/คนรัก รองลงมาร้อยละ 16.2 ให้เหตุผลว่า เป็นการสืบสานประเพณีไทย และร้อยละ 15.6 ให้เหตุผลว่า เพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อ

ทั้งนี้ผู้ที่ลอยกระทงส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงริมคลองแถวบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงคนเยอะ รองลงมาร้อยละ 34.1 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงตามงานวัด ชุมชน สวนสาธารณะ ที่จัดงานลอยกระทง และร้อยละ 4.8 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงตามงานอีเว้นท์ใหญ่ๆที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ

เมื่อถามว่าการสืบสานประเพณี ?ลอยกระทงวิถีใหม่? ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลงหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 คิดว่าน่าจะส่งผลให้ความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง ขณะที่ร้อยละ 28.2 คิดว่าไม่ส่งผลให้ความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง

ส่วนเรื่องที่ห่วงและกังวลมากที่สุดจากการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.4 กังวลว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จากงานลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 14.4 กังวลว่าผู้จัดงานปล่อยปะละเลย/ ไม่คุมเข้มตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และร้อยละ 6.4 กังวลว่าจะมีการลักลอบดื่มสุรา/จำหน่ายสุรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้? 1. ลอยกระทงปีนี้ท่านจะออกไปลอยกระทงหรือไม่

ไม่ไป     ร้อยละ     77.3
โดยให้เหตุผลว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คนเยอะ กลัวการแพร่เชื้อ COVID-19          ร้อยละ     46.0
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันนี้          ร้อยละ     22.0
จะลอยกระทงออนไลน์แทน         ร้อยละ     8.5
มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันCOVID-19 อาจทำให้ไม่สนุก       ร้อยละ     6.9
ติดงาน ติดธุระ     ร้อยละ     3.6
อายุมากแล้ว เลยวัยแล้ว     ร้อยละ     3.5
ไม่มีคนไปลอยด้วย            ร้อยละ     2.6
อื่นๆ อาทิ สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สะดวกเดินทาง ลดขยะ ฯลฯ     ร้อยละ     4.6


ไป     ร้อยละ     22.7
โดยให้เหตุผลว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว/คนรัก     ร้อยละ     16.6
สืบสานประเพณีไทย      ร้อยละ     16.2
ขอขมาพระแม่คงคา     ร้อยละ     15.6
อยากออกไปเที่ยว/ชมบรรยากาศ     ร้อยละ     8.0
สังสรรค์/พบปะเพื่อนฝูง     ร้อยละ     2.8


2. ท่านจะเลือกออกไปลอยกระทงที่ใด (ถามเฉพาะผู้ที่ตอบว่าออกไปลอยกระทง)

ริมคลองแถวบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงคนเยอะ          ร้อยละ     61.1
ตามงานวัด ชุมชน สวนสาธารณะ ที่จัดงานลอยกระทง     ร้อยละ     34.1
ตามงานอีเว้นท์ใหญ่ๆที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ      ร้อยละ     4.8

3. ท่านคิดว่า การสืบสานประเพณี ?ลอยกระทงวิถีใหม่? ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลงหรือไม่

คิดว่าน่าจะส่งผลให้ความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง     ร้อยละ     71.8
คิดว่าไม่ส่งผลให้ความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง     ร้อยละ     28.2


4. เรื่องที่ท่านห่วงและกังวลมากที่สุดจากการจัดงานลอยกระทงในปีนี้คือ
เกิดคลัสเตอร์ใหม่ จากงานลอยกระทง     ร้อยละ     74.4
ผู้จัดงานปล่อยปะละเลย/ ไม่คุมเข้มตามมาตรการป้องกันCOVID-19      ร้อยละ     14.4
มีการลักลอบดื่มสุรา/จำหน่ายสุรา      ร้อยละ     6.4
เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เช่น พลัดตกน้ำ จมน้ำ       ร้อยละ     4.2
อื่นๆ อาทิ เกิดขยะในแม่น้ำ การทะเลาะวิวาท การทำอนาจาร ฯลฯ     ร้อยละ     0.6

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกไปลอยกระทงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนความกังวลที่มีต่อผู้ที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงในปีนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 15-17 พฤศจิกายน 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 19 พฤศจิกายน 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     604     51.0
      หญิง     580     49.0
รวม     1,184     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     99     8.4
      31 ? 40 ปี     169     14.3
      41 ? 50 ปี     306     25.8
      51 ? 60 ปี     320     27.0
      61 ปีขึ้นไป      290     24.5
รวม     1,184     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     662     55.9
      ปริญญาตรี     385     32.5
      สูงกว่าปริญญาตรี     137     11.6
รวม     1,184     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     138     11.7
     ลูกจ้างเอกชน     261     22.0
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     406     34.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     71     6.0
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     263     22.2
     นักเรียน/นักศึกษา     20     1.7
     ว่างงาน      25     2.1
รวม     1,184     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_pollที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ