กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Tuesday December 7, 2021 08:14 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่า เห็นโอกาสสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต

แต่ร้อยละ 88.5 ยังเห็นว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้

ทั้งนี้ยอมรับว่าเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพราะไม่มีเงินทุนมากพอ กลัวทำไปแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด และ กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน

ผลสำรวจเรื่อง ? คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19?

กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 ? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน พบว่า

เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่าเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต รองลงมาร้อยละ 47.6 ระบุว่าตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ และร้อยละ 44.3 ระบุว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้า

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ รองลงมาร้อยละ 60.8 ระบุว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว และร้อยละ 58.0 ระบุว่าตนเองไม่รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 ระบุว่าไม่มีเงินทุนมากพอ รองลงมาร้อยละ 44.8 ระบุว่ากลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และร้อยละ 36.7 ระบุว่ากลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้? 1. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ)

คำถาม     ใช่
(ร้อยละ)     ไม่ใช่
(ร้อยละ)
ท่านเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตใช่หรือไม่     50.3     49.7
ตัวท่านมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ใช่หรือไม่     47.6     52.4
ท่านมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้าใช่หรือไม่     44.3     55.7
รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจใช่หรือไม่     41.7     58.3
คิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ใช่หรือไม่     11.5     88.5
ไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลวใช่หรือไม่     60.8     39.2

2. สาเหตุที่ท่านไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวท่านเอง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)

ไม่มีเงินทุนมากพอ     ร้อยละ     46.9
กลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ     ร้อยละ     44.8
กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน     ร้อยละ     36.7
คิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงแล้ว เลี้ยงตัวเองได้แล้ว     ร้อยละ     33.8
หากไม่สำเร็จกลัวคนในครอบครัวจะเดือดร้อน ต้องแบกภาระหนี้ร่วมกัน     ร้อยละ     31.5
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ     ร้อยละ     30.4
ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำธุรกิจอะไรดี     ร้อยละ     21.7
คิดว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่     ร้อยละ     18.5
กลัวการเริ่มต้นว่าจะทำไม่ได้     ร้อยละ     12.4
อื่นๆ อาทิ สุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจไม่ค่อยดี คนไม่มีกำลังซื้อ ฯลฯ     ร้อยละ     11.9


รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจของคนไทย ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเหตุผลที่ทำให้ไม่กล้าเริ่มธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8-11 ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 4 ธันวาคม 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     597     50.6
      หญิง     583     49.4
รวม     1,180     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     103     8.7
      31 ? 40 ปี     170     14.4
      41 ? 50 ปี     290     24.6
      51 ? 60 ปี     324     27.5
      61 ปีขึ้นไป      293     24.8
รวม     1,180     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     696     59.0
      ปริญญาตรี     371     31.4
      สูงกว่าปริญญาตรี     113     9.6
รวม     1,180     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     146     12.4
     ลูกจ้างเอกชน     234     19.8
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     464     39.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     80     6.8
         ทำงานให้ครอบครัว     1     0.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     201     17.0
     นักเรียน/นักศึกษา     21     1.8
     ว่างงาน      33     2.8
รวม     1,180     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ