กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2021

ข่าวผลสำรวจ Monday December 27, 2021 08:38 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2021

ผลสำรวจเรื่อง ? ที่สุดแห่งปี 2021?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ที่สุดแห่งปี 2021 ? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คน พบว่า

- ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย ร้อยละ 85.4

- ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ ร้อยละ 82.3

- บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี คือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ร้อยละ 77.1

- โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 49.6

- ดารานักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 20.7

- ดารานักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ เบลล่า ราณี ร้อยละ 25.3

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ....... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ          ร้อยละ
1     ข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย     85.4
2     ข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทย     70.8
3     ข่าวไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว     35.0
4     ข่าวพายุเตี้ยนหมู่ ทำฝนถล่ม น้ำท่วมอีสาน-ภาคกลาง     33.9
5     ข่าวผู้กำกับโจ้กับพวกใช้ถุงดำคลุมหัวทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิต     31.2


2.ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ          ร้อยละ
1     ข่าวการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ในต่างประเทศ     82.3
2     ข่าวสถานการณ์โควิด-19 วิกฤติหนักในอินเดีย     44.9
3     ข่าวชาวพม่าประท้วงต่อต้านกองทัพ หลังรัฐประหาร     37.6
4     ข่าวการเหยียดเชื้อชาติคนเอเชียในอเมริกา     23.4
5     ข่าวสหรัฐฯ ประกาศสิ้นสุดปฏิบัติการ 20 ปีในอัฟกานิสถาน     22.7


3. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ......

อันดับ          ร้อยละ
1     แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19     77.1
2     พิมรี่พาย ลงพื้นที่เจาะบาดาลช่วยภัยแล้ง ติดตั้งโซล่าเซล     10.6
3     น้องเทนนิส แชมป์เทควันโดโอลิมปิก ทูตกีฬาและท่องเที่ยวคนแรก     4.5
4     ดารา นักร้องที่ช่วยสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19     3.5
5     บาส-ปอป้อ แชมป์โลกแบดมินตันคู่ผสม และขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก     1.7


4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ.......

อันดับ          ร้อยละ
1     โครงการคนละครึ่งเฟส 3          49.6
2     โครงการเราชนะ สนับสนุนช่วยค่าครองชีพ 7,000 บาท     20.3
3     โครงการเยียวยาประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รับ 2,500-10,000 บาท     8.9
4     โครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท     8.0
5     โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     4.75. ดารา นักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ.....................

อันดับ          ร้อยละ
1     เวียร์ ศุกลวัฒน์      20.7
2     ณเดชน์ คูกิมิยะ     12.0
3     โป๊ป ธนวรรธน์     10.0
4     เจมส์ จิรายุ     9.1
5     ไผ่ พงศธร     6.4


6. ดารา นักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ.....................

อันดับ          ร้อยละ
1     เบลล่า ราณี     25.3
2     ลิซ่า BLACKPINK     16.2
3     ต่าย อรทัย     12.5
4     แอน ทองประสม     8.0
5     อั้ม พัชราภา     6.5

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2021 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดปี 2021 รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) และแบบสอบถามออนไลน์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 13-19 ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 25 ธันวาคม 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     570     47.4
      หญิง     632     52.6
รวม     1,202     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     113     9.4
      31 ? 40 ปี     174     14.5
      41 ? 50 ปี     278     23.1
      51 ? 60 ปี     330     27.5
      61 ปีขึ้นไป      307     25.5
รวม     1,202     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     664     55.3
      ปริญญาตรี     403     33.5
      สูงกว่าปริญญาตรี     135     11.2
รวม     1,202     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     140     11.6
     ลูกจ้างเอกชน     239     19.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     452     37.6
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     53     4.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     256     21.3
     นักเรียน/นักศึกษา     36     3.0
     ว่างงาน      26     2.2
รวม     1,202     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ