กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 4, 2022 08:17 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ

พรที่อยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4

รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี

ผลสำรวจเรื่อง ?พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน พบว่า

พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกันคิดเป็นร้อยละ 47.1 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 และลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?

1. พรที่อยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ     ร้อยละ     59.8
ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก     ร้อยละ     53.7
ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก     ร้อยละ     50.1
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน          ร้อยละ     47.1
ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง     ร้อยละ     40.8
ขอให้คนไทยมีวัคซีนดีๆ ฉีดป้องกัน COVID-19      ร้อยละ     36.5
ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน เช่นโครงการ   คนละครึ่ง ชิมช้อปใช้ อีก     ร้อยละ     29.9
ขอให้การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักอีกครั้ง ไม่ปิดประเทศอีก     ร้อยละ     25.4
อื่นๆ อาทิเช่น ขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ขอให้ไม่มีคอร์รัปชัน     ร้อยละ     3.8

2. ของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อยากได้มากที่สุดคือ (5 อันดับแรก)

คนละครึ่งเฟส 4     ร้อยละ     40.4
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565     ร้อยละ     20.6
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท     ร้อยละ     10.7
ลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)     ร้อยละ     10.1
ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565     ร้อยละ     2.0กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงพรที่อยากจะขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565
2)     เพื่อสะท้อนถึงของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อยากได้มากที่สุด

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 17-21 ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 31 ธันวาคม 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     523     46.8
      หญิง     594     53.2
รวม     1,117     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     89     8.0
      31 ? 40 ปี     144     12.9
      41 ? 50 ปี     278     24.9
      51 ? 60 ปี     319     28.5
      61 ปีขึ้นไป      287     25.7
รวม     1,117     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     657     58.8
      ปริญญาตรี     362     32.4
      สูงกว่าปริญญาตรี     98     8.8
รวม     1,117     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     122     10.9
     ลูกจ้างเอกชน     212     19.0
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     441     39.4
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     60     5.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     229     20.5
     นักเรียน/นักศึกษา     22     2.0
     ว่างงาน      31     2.8
รวม     1,117     100.0


ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ