กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่อง ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา

ข่าวผลสำรวจ Tuesday February 15, 2022 07:52 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่อง ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา
ผลสำรวจเรื่อง ?ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา?
กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,142 คน พบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 เห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไปเข้าวัดทำบุญน้อยลง ขณะที่ร้อยละ 35.6 ยังไปเหมือนเดิม และร้อยละ 0.9 ทำให้ไปมากขึ้น
เมื่อถามว่าอยากไปเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 ยังไม่อยากไป หลีกเลี่ยงคนเยอะ กลัวโควิด-19 ขณะที่ร้อยละ 34.7 อยากไป
สำหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่อยากทำในวันมาฆบูชาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 อยากทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน รองลงมาร้อยละ 43.3 อยากไปเวียนเทียน ร้อยละ 24.4 อยากไปฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 22.0 อยากไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ และร้อยละ 15.0 อยากไปปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ
เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าวันมาฆบูชา 2565 มีการทำบุญยุค New Normal โดยผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6 ไม่ทราบ ขณะที่ร้อยละ 44.4 ทราบ
ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าสนใจการทำบุญยุค New Normal ในวันมาฆบูชา 2565 ผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com หรือไม่ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.9 ไม่สนใจ ขณะที่ร้อยละ 19.1 สนใจ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถาม ?จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อการไปเข้าวัดทำบุญของท่านอย่างไร?
ทำให้ไปวัดน้อยลง     ร้อยละ     63.5
ยังไปวัดเหมือนเดิม     ร้อยละ     35.6
ทำให้ได้ไปวัดมากขึ้น     ร้อยละ     0.9
2. ข้อคำถาม ?ท่านอยากไปเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้หรือไม่?
ยังไม่อยากไปหลีกเลี่ยงคนเยอะ กลัวโควิด-19     ร้อยละ     65.3
อยากไป     ร้อยละ     34.7
3. กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่อยากทำในวันมาฆบูชา คือ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน     ร้อยละ     88.2
เวียนเทียน     ร้อยละ     43.3
ฟังเทศน์ ฟังธรรม          ร้อยละ     24.4
สวดมนต์ นั่งสมาธิ     ร้อยละ     22.0
ปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ     ร้อยละ     15.0
ไปถือศีล ปฏิบัติธรรม          ร้อยละ     11.8
ทำทานแก่ผู้ยากไร้     ร้อยละ     11.8
อื่นๆ ระบุ รับศีล รับพร     ร้อยละ     0.1
4. ข้อคำถาม ?ทราบหรือไม่ว่าวันมาฆบูชา 2565 มีการทำบุญยุค New Normal โดยผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com?
ไม่ทราบ     ร้อยละ     55.6
ทราบ     ร้อยละ     44.4
5. ข้อคำถาม ?สนใจการทำบุญยุค New Normal ในวันมาฆบูชา 2565 ผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com หรือไม่ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19?
ไม่สนใจ      ร้อยละ     80.9
สนใจ     ร้อยละ     19.1
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนความเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อการเข้าวัดทำบุญอย่างไร
2)     เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ตั้งใจอยากทำในวันมาฆบูชา
3)     เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการทำบุญยุค New Normal โดยผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 15 กุมภาพันธ์ 2565ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     556     48.7
      หญิง     586     51.3
รวม     1,142     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     108     9.5
      31 ? 40 ปี     145     12.7
      41 ? 50 ปี     267     23.4
      51 ? 60 ปี     307     26.8
      61 ปีขึ้นไป      315     27.6
รวม     1,142     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     645     56.5
      ปริญญาตรี     391     34.2
      สูงกว่าปริญญาตรี     106     9.3
รวม     1,142     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     124     10.9
     ลูกจ้างเอกชน     238     20.8
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     407     35.6
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     54     4.7
     ทำงานให้ครอบครัว     2     0.2
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     268     23.5
     นักเรียน/นักศึกษา     22     1.9
     ว่างงาน      27     2.4
รวม     1,142     100.0

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ