กรุงเทพโพลล์: รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ข่าวผลสำรวจ Tuesday May 3, 2022 08:44 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ประชาชนร้อยละ 58.7 ทราบแล้วว่าหากรัฐเลิกตรึงราคาดีเซลอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่ารายรับจะไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 เลือกรับมือด้วยการใช้จ่ายประหยัดขึ้น ซื้อแต่ของที่จำเป็น

ทั้งนี้ร้อยละ 43.4 อยากให้รัฐควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยร้อยละ 54.8 อยากให้รัฐใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อตรึงราคาน้ำมันต่อไป

ผลสำรวจเรื่อง ?รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล?

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,038 คน เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน ที่ผ่านมาพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ทราบว่ารัฐบาลจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้ และอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 41.3 ระบุว่าไม่ทราบ

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 ระบุว่ามีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่ารายรับจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายหากราคาสินค้าและค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 22.8 ระบุว่ามีความกังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า ?มีวิธีรับมืออย่างไรกับค่าครองชีพที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นหากรัฐจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้? ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 ระบุว่าใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็น รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่าหารายได้เสริมจากงานประจำ และร้อยละ 10.5 ระบุว่าใช้วิธีวางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน

ทั้งนี้เรื่องที่อยากให้รัฐบาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น นั้นพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 อยากให้รัฐควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น รองลงมาร้อยละ 17.4 อยากให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นเพื่อสอดรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และร้อยละ 12.7 อยากนำโครงการต่างๆ กลับมาใช้ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึ่ง และอยากสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจ้างงานเพิ่มเพื่อลดปัญหาการว่างงาน

สำหรับแนวทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 คิดว่ารัฐบาลควรหาทางออกเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันภายในประเทศ คือ ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อตรึงราคาน้ำมันต่อไป รองลงมาร้อยละ 17.2 คือ ค่อยๆ ทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว และร้อยละ 9.4 คือ ปล่อยราคาน้ำมันไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะได้รู้ราคาที่แท้จริง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้ และอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น

ทราบ     ร้อยละ     58.7
ไม่ทราบ     ร้อยละ     41.3

2. กังวลมากน้อยเพียงใดว่ารายรับของท่านจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายหากราคาสินค้าและค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้น

กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     77.2
(โดยแบ่งเป็น กังวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.1  และกังวลมากที่สุด ร้อยละ 30.1 )

กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     22.8
(โดยแบ่งเป็น กังวลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 18.2  และกังวลน้อยที่สุด ร้อยละ 4.6 )

3. ท่านมีวิธีรับมืออย่างไรกับค่าครองชีพที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นหากรัฐจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้

ใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็น     ร้อยละ     72.5
หารายได้เสริมจากงานประจำ         ร้อยละ     11.6
วางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน            ร้อยละ     10.5
ประหยัดไฟ เพราะค่าไฟขึ้นราคา     ร้อยละ     3.1
ซื้อของยกแพ็ค เพราะราคาถูกกว่า     ร้อยละ     2.3

4. ท่านอยากให้รัฐบาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น     ร้อยละ      43.4
ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นเพื่อสอดรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น     ร้อยละ     17.4
นำโครงการต่างๆ กลับมาใช้ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึ่ง     ร้อยละ     12.7
สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจ้างงานเพิ่มเพื่อลดปัญหาการว่างงาน     ร้อยละ     12.7
หาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย/เพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน     ร้อยละ     12.1
อื่นๆ อาทิ ช่วยเรื่องค่าน้ำ-ค่าไฟ ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า ดูแลเรื่องราคาปุ๋ย ฯลฯ     ร้อยละ      1.7
5. ท่านคิดว่ารัฐบาลควรหาทางออกเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันภายในประเทศด้วยแนวทางใด

ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อตรึงราคาต่อไป     ร้อยละ     54.8
ค่อยๆ ทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว     ร้อยละ     17.2
ปล่อยราคาน้ำมันไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะได้รู้ราคาที่แท้จริง     ร้อยละ      9.4
รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณการใช้น้ำมัน     ร้อยละ     8.6
สนับสนุนและ ผลักดันการใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ำมัน          ร้อยละ     8.0
อื่นๆ อาทิ ให้ใช้น้ำมันที่ผลิตในประเทศไทย ลดการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ ฯลฯ     ร้อยละ     2.0

?

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น หลังรัฐบาลเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันในประเทศให้กับรัฐบาลพิจารณา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25-28 เมษายน 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 30 เมษายน 2565

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     541     52.1
      หญิง     497     47.9
รวม      1,038      100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     80     7.7
      31 ? 40 ปี     132     12.7
      41 ? 50 ปี     282     27.2
      51 ? 60 ปี     277     26.7
      61 ปีขึ้นไป      267     25.7
รวม      1,038      100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     599     57.7
      ปริญญาตรี     339     32.7
      สูงกว่าปริญญาตรี     100     9.6
รวม      1,038      100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     105     10.1
     ลูกจ้างเอกชน     217     20.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     405     39.0
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     45     4.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     226     21.8
     นักเรียน/นักศึกษา     19     1.8
     ว่างงาน      21     2.0
รวม      1,038      100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ