กรุงเทพโพลล์: ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ

ข่าวผลสำรวจ Tuesday May 17, 2022 08:32 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ

เปิดเทอมใหม่นี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยากให้บุตร หลาน ไปเรียน On Site ที่โรงเรียน โดยร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความมั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาได้

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุตร หลาน นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รับการฉีดแล้ว 2 เข็ม

ผลสำรวจเรื่อง ?ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ?

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ? โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 1,026 คน เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมาพบว่า

เปิดเทอมใหม่นี้ จะเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยากให้บุตร หลานไปเรียนที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 79.5 ให้เหตุผลว่าเด็กจะได้พบปะเพื่อน ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และร้อยละ 61.1 ให้เหตุผลว่าเรียนออนไลน์เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนโดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม ขณะที่ ร้อยละ 11.9 ระบุว่าไม่อยากให้ไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.8 ให้เหตุผลว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ รองลงมาร้อยละ 52.5 ให้เหตุผลว่าบุตร หลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต และร้อยละ 40.2 ให้เหตุผลว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้นยังไม่ถึง 70%

ส่วนความมั่นใจที่มีต่อโรงเรียนของบุตร หลานว่าจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19ในสถานศึกษาได้ นั้น พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความมั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่ามีความมั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามว่า บุตร หลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วหรือยัง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รับการฉีดแล้ว 2 เข็ม รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุว่าได้รับการฉีดแล้ว 1 เข็ม และร้อยละ 10.1 ระบุว่าฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว ขณะที่ร้อยละ 15.6 ระบุว่ายังไม่ได้ฉีด

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?

1. เปิดเทอมใหม่นี้ จะเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ท่านอยากให้บุตร หลานของท่านไปเรียนที่โรงเรียนหรือไม่

อยากให้ไป     ร้อยละ     88.1
โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
- เด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์     ร้อยละ     93.9
- เด็กจะได้พบปะเพื่อน ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน     ร้อยละ     79.5
- เรียนออนไลน์เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม     ร้อยละ     61.1
- บุตร หลานได้รับวัคซีนแล้ว น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง     ร้อยละ     59.7
- ไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน     ร้อยละ     37.9


ไม่อยากให้ไป     ร้อยละ     11.9
โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้     ร้อยละ     64.8
- บุตร หลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต     ร้อยละ     52.5
- สัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้นยังไม่ถึง 70%     ร้อยละ     40.2
- บุตร-หลานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังฉีดไม่ครบโดส     ร้อยละ     31.1
- การใช้บริการรถสาธารณะ รถโรงเรียน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ     ร้อยละ     26.2


2. ท่านมั่นใจเพียงใดว่าโรงเรียนของบุตร หลานท่านจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19ในสถานศึกษา

มั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     74.5
(โดยแบ่งเป็น มั่นใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.4 และมั่นใจมากที่สุด ร้อยละ 12.1)
มั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     25.5
(โดยแบ่งเป็น มั่นใจค่อนข้างน้อย ร้อยละ 24.1 และมั่นใจน้อยที่สุด ร้อยละ 1.4)

3. บุตร หลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วหรือยัง

ฉีดแล้ว 2 เข็ม     ร้อยละ     56.5
ฉีดแล้ว 1 เข็ม     ร้อยละ     17.8
ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว     ร้อยละ     10.1

ยังไม่ได้ฉีด     ร้อยละ     15.6

?

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเทอมแบบ On Site เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความต้องการให้บุตร หลานไปเรียน On Site ความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา และการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุตรหลาน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างผู้ที่มีบุตร หลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 9-12 พฤษภาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 14 พฤษภาคม 2565

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     486     47.4
      หญิง     540     52.6
รวม     1,026     100.00
อายุ
      18 ? 30 ปี     57     5.6
      31 ? 40 ปี     185     18.0
      41 ? 50 ปี     337     32.8
      51 ? 60 ปี     253     24.7
      61 ปีขึ้นไป      194     18.9
รวม     1,026     100.00
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     653     63.6
      ปริญญาตรี     291     28.4
      สูงกว่าปริญญาตรี     82     8.0
รวม     1,026     100.00
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     141     13.7
     ลูกจ้างเอกชน     209     20.4
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     424     41.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     48     4.7
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     179     17.4
     นักเรียน/นักศึกษา     8     0.8
     ว่างงาน      17     1.7
รวม     1,026     100.00


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ