นำส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สำหรับมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 20, 2021 15:07 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง นำส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สำหรับมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
เลขที่ ฝนส2.ว. 489/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน 20 กรกฎาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้           -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้        -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง
1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

-

สาระสำคัญ

ตามที่ภาครัฐได้มีการตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ซึ่งมีมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้หรือโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจ พร้อมกับมีนโยบายลดภาระต้นทุนการดำเนินการให้กับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จึงได้ออกกฎหมายเพื่อรองรับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือเวียนฉบับนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ