แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday November 22, 2016 16:57 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเนกัลประจำประเทศไทยและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเนกัลประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเซเนกัลเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเนกัลประจำประเทศไทย และแต่งตั้ง นายวิชิต แย้มบุญเรือง ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเนกัลประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี

2. นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตซิตี รัฐคูเวต

3. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกซิตี สหรัฐเม็กซิโก

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

3. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว ดังนี้

1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้แทนเกษตรกร

2. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ผู้แทนเกษตรกร

3. นางเบญจวรรณ นิชจำนงค์ ผู้แทนเกษตรกร

         4. นายประวิท ตันเสียง    ผู้แทนเกษตรกร
         5. นายเผด็จ ดิฐษดี      ผู้แทนเกษตรกร
         6. นายไพรัช เจ้ยชุม     ผู้แทนเกษตรกร

7. นายสรรเสริญ อัตจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร ชุดใหม่ จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งจะครบวาระ สองปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.2 นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           1.3 นายสำเริง จักรใจ    สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.4 นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.5 นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช สาขาเภสัชศาสตร์

           1.6 นายพีระ เจริญพร     สาขาเศรษฐศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

2.1 นายธีรยศ เวียงทอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์

2.2 นายชำนาญ ภัตรพานิช สาขาเภสัชศาสตร์

2.3 นายวิชา ธิติประเสริฐ สาขาเกษตรศาสตร์

2.4 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ สาขานิติศาสตร์

2.5 นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล สาขาอุตสาหกรรม

2.6 นายชัชวาลย์ สุมนะเศรษฐกุล สาขาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

5. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต และ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ (เป็นบุคคลที่มาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 2 คน) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออกและมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารองค์กรในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

7. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง) เพื่ออนุมัติให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ผู้อำนวยการระดับสูง) กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ