การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of …

ข่าวการเมือง Tuesday March 20, 2018 17:07 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of … : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยลงนามในร่างเอกสารความตกลงระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติกับรัฐบาลของรัฐสมาชิก : คำมั่นในการขจัดการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of… : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse) โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2. มอบหมายให้เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในนามผู้แทนรัฐบาลไทย

3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของ UN ในพื้นที่ต่าง ๆ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของร่างเอกสารความตกลงฯ เป็นการเน้นย้ำหลักการในการดำเนินการร่วมกันของ UN และรัฐสมาชิก เพื่อขจัดปัญหาการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความมีคุณธรรมเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ UN โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว การดำเนินการร่วมกันจะให้ความสำคัญกับผู้ถูกกระทำและสิทธิของผู้ถูกกระทำเป็นหลัก เป็นต้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 มีนาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ