ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5

ข่าวการเมือง Thursday December 13, 2018 16:28 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายภายในกรอบวงเงิน 859,050,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 171,810,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 687,240,000 บาท ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 ธันวาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ