ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงมหาดไทยฮังการี

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:53 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาดไทยแห่งฮังการี [Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water Resources Management between the Office of the National Water Resources of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Interior of Hungary] ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ แต่ละประเทศ ในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย และการศึกษา การวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ บุคลากรและการศึกษาวิจัยระหว่างกัน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ไทยในการศึกษาการวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ำจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ