การยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 18:33 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอการยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ อว. จะได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ไม่มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า ควรยุบเลิกบัญชีเงินฝากของศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งได้มีการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้ว และในปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มิได้มีรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนของบุคลากรเบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุนในความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่แล้ว การยุบเลิกหน่วยงานจึงไม่ส่งผลต่อการเงินและงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นชอบ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ