ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง)

ข่าวการเมือง Tuesday September 22, 2020 18:30 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 158,133,300 บาท ให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และใช้เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสมทบ จำนวน 17,570,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,703,600 บาท เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ระยอง จำนวน 2 โครงการ [โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง (ระยะที่ 3) และโครงการป่าชายเลนในเมือง จ.ระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่3)]

ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ได้แก่

1. โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัดโครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 และให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ระยะที่ 3 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเร่งรัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง (ระยะที่ 3) ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ