ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการเมือง Wednesday October 28, 2020 18:40 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น หากสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายลงก่อนครบกำหนดวันสิ้นผลใช้บังคับ นายกรัฐมนตรีจะได้ออกประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 248 ง วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรนำประกาศดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ