ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday January 12, 2021 18:25 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดบทนิยาม คำว่า ?แนวชายฝั่งทะเล? และ ?หน่วยงานของรัฐ?

2. กำหนดให้หมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ทะเลรอบหมู่เกาะดังกล่าว เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจำแนกพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ ดังนี้

2.1 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินของ เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก

2.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเลลงมาจนถึงแนวปะการังตามธรรมชาติและบริเวณต่อเนื่อง

2.3 บริเวณที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ทะเลถัดจากบริเวณที่ 2 ออกไปภายในบริเวณเส้นตรงที่เชื่อมต่อจุดพิกัด

3. กำหนดให้พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม อาทิ การทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปล่อยน้ำเสีย การทำเหมืองแร่ในทะเล การสำรวจ รวมถึงการขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ำ

4. กำหนดให้การนำเรือเข้าออกในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ เป็นอันตรายต่อแนวปะการัง

5. กำหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และรายงานผลการบังคับใช้มาตรการฯ ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง สนับสนุนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ