การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564

ข่าวการเมือง Tuesday February 23, 2021 18:27 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อย ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 920.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.* หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตันอ้อย

  • ซี.ซี.เอส. (Commercial Cane Sugar : CCS) เป็นระบบการคิดคุณภาพของอ้อย ซึ่งได้นำแบบอย่างมาจากระบบการซื้อขายอ้อยของประเทศออสเตรเลีย และได้เริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2536/2537 เป็นต้นมา โดยคำว่า ซี.ซี.เอส. หมายถึง ปริมาณของน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อยซึ่งสามารถหีบสกัดออกมาได้เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ส่วนอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หมายถึง เมื่อนำอ้อยมาผ่านกระบวนการผลิต จะได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ร้อยละ 10 ดังนั้น อ้อย 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม จะได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 100 กิโลกรัม

สาระสำคัญของเรื่อง

อก. รายงานว่า
1. เรื่องที่เสนอมานี้เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ที่บัญญัติให้ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ำตาลทราย ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ แล้วแจ้งให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานทราบ และจัดให้มีการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านจากนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอประมาณการรายได้ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น และผลการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2569/2564 แล้วมีมติ ดังนี้

2.1 เห็นชอบองค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564

2.2 กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อย เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้

2.2.1 ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2563/2564 อัตราตันอ้อยละ 900.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 96.54 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 932.29 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 54.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.

2.2.2 ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เท่ากับ 385.71 บาทต่อตันอ้อย 3. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านจากสถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายต่อราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยสถาบันชาวไร่อ้อยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ดังนี้

3.1 เห็นควรประกาศราคาอ้อยขั้นต้นในอัตราตันอ้อยละ 950.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อยมีต้นทุนสูง ประกอบกับค่าครองชีพในปัจจุบันของชาวไร่อ้อยสูงขึ้น

3.2 เห็นควรปรับราคากากน้ำตาลในประเทศและส่งออก เนื่องจากสภาวะปัจจุบันคาคว่ากากน้ำตาลจะมีปริมาณน้อยส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ราคากากน้ำตาลจึงสามารถปรับเพิ่มได้

3.3 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่จะประกาศยังคงต่ำกว่าต้นทุนการผลิต จึงเห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวไร่อ้อยให้ได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตต่อไป 4. คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 แล้วมีมติ ดังนี้

4.1 เห็นชอบองค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 โดยปรับองค์ประกอบการคำนวณในส่วนของราคากากน้ำตาล จากเดิมที่ 3,700 บาทต่อตัน เป็น 3,900 บาทต่อตัน

4.2 กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อย เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้

4.2.1 ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในอัตราตันอ้อยละ 920.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.

4.2.2 ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาทต่อตันอ้อย

4.3 กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย โดยขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตต่อไป 5. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานแล้ว มีมติ ดังนี้

5.1 เห็นชอบองค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

5.2 เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามข้อ 4.2

5.3 เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนำเสนอ อก. ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตต่อไป [จากการประสาน อก. อย่างไม่เป็นทางการ ได้รับข้อมูลว่าความช่วยเหลือดังกล่าวอาจมีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะเดียวกับการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่ได้มีการดำเนินการในฤดูการผลิตปี 2562/2563 6. ประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศไทยกับบราซิลมิได้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณราคาอ้อยทั้งขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ดังนั้น การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 จึงไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นการรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ