ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday March 16, 2021 17:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ มท. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการเพื่อบริการอนามัยการเจริญพันธุ์หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาจะต้องรักษาความลับและ ความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

2. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น ส่งเสริมการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางกระบวนการยุติธรรม

3. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการและให้มีงบประมาณ หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรการกุศลตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

4. การดำเนินการใดที่ได้ดำเนินการไปก่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ