ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday March 16, 2021 17:04 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

1. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2531 โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 51 - 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2531 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2531

2. ต่อมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมตามข้อ 1 และกำหนดมาตรฐานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 675 ? 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานฯ สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท มาตรฐานเลขที่ มอก. 51 - 25XX แล้วให้ สมอ. ดำเนินการต่อไป

3. สมอ. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว

4. กมอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 690 - 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ สมอ. ดำเนินการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 51 ? 25XX ต่อไป

5. สมอ. จึงได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5988 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กำหนดให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 51 ? 2562 ใช้บังคับเป็นต้นไป

6. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ดังนั้น การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำเป็นต้องออกกฎกระทรวง

7. สมอ. ได้กำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยทั้งนี้ เป็นไปตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

8. อก. ได้จัดทำผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้

8.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ ผู้ทำ

ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท

8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทภายในประเทศ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว

8.3 ผลกระทบด้านสังคม

ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

8.4 ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ผู้ทำหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานมีผลใช้บังคับตามมาตรา 27 (3) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่ทำหรือนำเข้าโดยผู้ได้รับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน

8.5 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

เป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว จะทำให้ประชาชนจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 51 ? 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5988 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ