ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 08:51 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ มท. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น รวมทั้งการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวายในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยกำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถดับเพลิง รถเพื่อการกู้ชีพฉุกเฉิน ลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในการช่วยชีวิต

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเฉพาะ เช่น ลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟ สำหรับให้บุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกช่องทาง

2. กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับยานพาหนะในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น ได้แก่ รถดับเพลิง อย่างน้อย 1 คัน และรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 คัน รวมทั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่หรือตำแหน่งเพื่อติดตั้งเครื่องฟื้นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตลอดจนกำหนดเพิ่มเติมรูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับยานพาหนะ

3. กำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง อย่างน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของอาคาร บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นต้องติดตั้งตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ และต้องมีผนังหรือประตูที่ทำด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นเปลวไฟหรือควันไฟได้ รวมทั้งมีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้

4. กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องจัดให้มีลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของอาคาร

5. กำหนดให้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือได้ยื่นขออนุญาต หรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องด้านแคบที่สุดของห้องว่างติดกับช่องทางเฉพาะสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ