ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 08:58 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ มท. เสนอว่า

1. ได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ดังนี้

1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (31 ตุลาคม 2563 ? 29 พฤศจิกายน 2563)

1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทยมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (9 ธันวาคม 2563 ? 7 มกราคม 2564)

2. เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกและประเทศไทยมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับการเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกเป็นไปตามเป้าหมายทำให้การเคลื่อนย้ายและการเดินทางระหว่างประเทศของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรแล้วและที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ไม่น้อยกว่า 102 ราย จาก 18 สัญชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) เห็นควรอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยยังให้คงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยมอบหมายให้ มท. ไปพิจารณาดำเนินการ

จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

กำหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ