แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 10:53 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนัยมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ

โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ จำนวน 48,687 รายการ วงเงิน 366,538.8423 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแล้ว) โดยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ