ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 11:20 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ?โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า?

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ?โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า? ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 พฤษภาคม 2563) เห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสนับสนุนแก่ไทยในการเพิ่มขีดความสามารถและการบังคับใช้กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เพิ่มศักยภาพการบริหารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2566) ภายใต้กรอบวงเงิน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท)

2. กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการปรับเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนใน 2 ส่วน ได้แก่

1) ความตกลงหลัก มีการระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของฝ่ายไทยเพื่อความชัดเจน และเพิ่มชื่อกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของที่อยู่หน่วยงาน ตำแหน่งผู้ลงนามฝ่ายไทย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงนามของสหภาพยุโรป และ

2) ภาคผนวก 2 เงื่อนไขทั่วไป มีการปรับแก้ถ้อยคำเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทระหว่างข้อย่อย ทั้งนี้ การปรับแก้ถ้อยคำดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

3. กระทรวงพาณิชย์ได้รับความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์ที่ลงนามแล้วจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และได้ส่งต้นฉบับของความตกลงฯ ไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ