ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday March 31, 2021 09:04 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่ พน. เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดบทนิยามคำว่า ?ก๊าซปิโตรเลียมเหลว? ?ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว? ?รถขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว? ?รถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว?

2. กำหนดให้การออกแบบ การผลิต และลักษณะของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้ง การทดสอบและตรวจสอบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

3. กำหนดให้ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีแบบแสดงรายละเอียดและรายการคำนวณ ได้แก่ แบบถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์

4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวบนรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ในส่วนรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบปิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดโผล่พ้นผิวถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการขนส่งให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของปริมาตรของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

6. กำหนดหลักเกณฑ์การกู้ภัยและชุดปฏิบัติการกู้ภัย โดยกำหนดให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือเกิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายโดยพลัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ