ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 17:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบขยายจำนวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย จาก 202,013 ครัวเรือน เป็น 202,173 ครัวเรือน โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 3,440.05 ล้านบาท รวมถึงค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท

2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

3. เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

1. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 มกราคม 2564 กษ. (ธ.ก.ส.) พบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบสารสนเทศทำให้มีจำนวนเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอีก 160 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 202,173 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,965.09 ไร่ ซึ่ง ธ.ก.ส. แจ้งว่า มีการแบ่งการดำเนินการจ่ายเงินออกเป็น 3 รอบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

การโอน

รอบที่ 1 (ดำเนินการแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2563)

จำนวนครัวเรือน 200,000

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)

ค่าเยียวยา 2,834.54

ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 1.38

ค่าชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส. 63.78

ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร 8.00

รอบที่ 2 (ดำเนินการแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564)

จำนวนครัวเรือน 2,013

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)

ค่าเยียวยา 23.48

ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 0.01(14,091 บาท)

ค่าชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส. 0.53

ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร -

รอบที่ 3 (รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งนี้)

จำนวนครัวเรือน 160

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)

ค่าเยียวยา 1.90

ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 0.00 (1,120 บาท)

ค่าชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส. 0.04

ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร -

รวม

จำนวนครัวเรือน 202,173

กรอบวงเงิน (ล้านบาท) 2,933.66*

ค่าเยียวยา 2,859.92

ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 1.39

ค่าชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส. 64.35

ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร 8.00

  • รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงต่ำกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติไว้เดิม 506.39 ล้านบาท (3,440.05 - 2,933.66)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยามากกว่าเป้าหมายตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการมีความละเอียดรอบคอบ มีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและป้องกันปัญหาที่อาจตามมาภายหลัง จึงต้องขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายจำนวนครัวเรือนเกษตรกรและการขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ด้วยแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ