รมต.นร.สุวพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ 1/2561

ข่าวทั่วไป Friday January 5, 2018 15:43 —สำนักโฆษก

รมต.นร.สุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุม กคร. โดยมีมติเห็นชอบการเรี่ยไรของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือสาธารณกุศล จำนวน 3 หน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานมายัง คนร. และ สตง. โดยเคร่งครัดและรวดเร็ว

วันนี้ (4 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ โดยในกรุงเทพมหานคร ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส่วนต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ ของจังหวัดนั้น ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการของการจัดให้มีการเรี่ยไรของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ กำชับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงโดยให้หน่วยงานดังกล่าวนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการโดยรัดกุมและเคร่งครัด ตลอดจนให้เป็นไปด้วยความสมัครใจหรือไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความเดือนร้อนหรืออึดอัดใจ โดยพึงมีความระมัดระวังด้วยว่าการเรี่ยไรนั้นจะต้องไม่เข้าข่ายการขัดกันของผลประโยชน์ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการเรี่ยไรของหน่วยงานให้คณะกรรมการฯ และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบโดยเคร่งครัดและรวดเร็วต่อไป

**********************

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


แท็ก สตง.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ