ก.แรงงาน บุกตลาดไท ปทุมธานี คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดในกลุ่มต่างด้าว [กระทรวงแรงงาน]

ข่าวทั่วไป Friday May 15, 2020 15:18 —สำนักโฆษก

กระทรวงแรงงาน ร่วมสภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หารือทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการตลาดการค้าต่างๆ วางมาตรการป้องกัน วิธีการดูแลตนเองของแรงงานต่างด้าว พร้อมมอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) รัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว แรงงานต่างด้าว และผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และผู้แทนแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าว ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยให้การปฏิบัติตัวของแรงงานต่างด้าวเป็นตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมมอบหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 500 ชิ้น แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปส่งมอบให้แรงงานต่างด้าวใช้ในการป้องกันตนเองจาดโควิด – 19 ต่อไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวถึงมาตรการด้านป้องกันโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการ 3 ด้าน คือ ด้านป้องกัน การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด – 19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว สร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มีกระบวนการคัดกรอง และการกักตัวเอง 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและจำนวนแรงงานต่างด้าว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และแจ้งข้อมูลให้ ศบค.ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเยียวยา การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด – 19 การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน และมาตรการภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 ผ่อนคลาย ส่งเสริมการจ้างงานคนไทยให้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน จัดทำข้อมูลความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศ และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ