นายกฯ ชื่นชมเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ย้ำให้คนรุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษา ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ข่าวทั่วไป Monday July 18, 2022 13:39 —สำนักโฆษก

นายกฯ ชื่นชมเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ย้ำให้คนรุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษา ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย รักษาภาษาไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.45 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) และตัวแทนเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการหนังสือเก่าหายาก เรื่องนามพรรณพฤกษา สัตวาภิธาน และนิติสารสาธก ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน พร้อมชมการท่องคำประพันธ์กลอนสุภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์ โดยนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ และนางสาวโชติกา แอนโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ต่อด้วยการขับร้องเพลงจากศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ?เพชรในเพลง? ประจำปี 2565 ได้แก่ 1) เพลงรักแท้ (แม้ไม่อาจอยู่ร่วมกัน) ขับร้องโดยนางสาวนุตประวีณ์ ข้องรอด 2) เพลงคำตอบของชีวิต ขับร้องโดยนายอนันต์ อาศัยไพรพนา และ 3) เพลงหลวงพ่อกรวยช่วยลูกที ขับร้องโดยนางสาวลลดา ปานจันดี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมเยาวชนไทยและศิลปินพร้อมขอให้พัฒนาตัวเองและทำสิ่งที่ดีงามต่อไป ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 คนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสิ่งดีงามไว้ให้คงอยู่ เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้าน ซึ่งภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ ขอให้ช่วยกันรักษาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางวัฒนธรรมและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมและสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นไทย เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายทอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ และธำรงรักษาภาษาไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป อีกทั้งเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ?ปัญหาการใช้คำไทย? ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย เพื่อการใช้ให้ถูกต้องต่อไป โดยจะมีมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย ผู้ชนะการประกวดด้านภาษาไทยต่าง ๆ เช่น รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน รางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) และการจัดนิทรรศการหนังสือหายาก การมอบรางวัลต่าง ๆ ด้านภาษาไทย รวมทั้งการจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนด้านภาษาไทย พร้อมกิจกรรมวีดิทัศน์ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติและวีดิทัศน์ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยด้วย

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ