คตง. ออกระเบียบห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในระหว่างตรวจสอบจนกว่าจะมีข้อยุติ

ข่าวทั่วไป Friday February 1, 2019 18:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบต่อสาธารณชน พ.ศ. 2562 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สาธารณชนทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ เรื่องการตรวจสอบที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าการ ห้ามมิให้เปิดเผยหรือเผยแพร่ จนกว่าจะได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ และมีความจำเป็นต้องเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นให้สาธารณชนทราบ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ต้องมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการเมื่อผู้ว่าการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยพลัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (1) เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สาคัญของประเทศ (2) เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังภาครัฐในวงกว้าง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) เรื่องที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (4) เรื่องอื่นตามมติคณะกรรมการ

ข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ตามระเบียบนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปการกระทำโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ และมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

เรื่องที่ผู้ว่าการมีอำนาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามระเบียบนี้ ผู้ว่าการอาจมอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานเป็นผู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนดในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งสำนักงานอาจให้มีโฆษกประจำสำนักงานทำหน้าที่แถลงข้อมูลต่อสาธารณชนก็ได้

การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตามระเบียบนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อความข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 104

ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการมีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ