ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดินปรับปรุงคลองพระองค์ไชยานุชิต-จัดทำโครงการห้วยโสมงฯ

ข่าวทั่วไป Tuesday July 27, 2021 18:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กษ.รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมาทางระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นคลองเปิด ระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงเพื่อใช้ระบายน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักในช่วงฤดูฝน และได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลทำให้เกิดน้ำเอ่อบริเวณปากคลองและปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล ทำให้การระบายน้ำของคลองออกจากพื้นที่ช้าลง และบางช่วงเวลาระบายน้ำในคลองออกสู่ทะเลไม่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคลองและปรับปรุงอาคารให้สามารถระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ สำหรับช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิตไม่มีอาคารบริเวณจุดตัดกับคลองนครเนื่องเขต และคลองสำโรง จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิตและประตูระบายน้ำปากคลองด่าน เพื่อเป็นอาคารควบคุมและช่วยในการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทานจึงมีแผนงานที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565) วงเงินค่าก่อสร้าง 412 ล้านบาท ลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องใช้ที่ดินจำนวน 17 แปลง เนื้อที่ประมาณ 13-2-25 ไร่ ค่าทดแทนประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบริหารจัดการน้ำช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากช่วงคลองพระองค์ไชยานุชิต

ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นตามโครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

ขณะที่สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโอกาสแรกก่อน หรือจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลกบินทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

เนื่องจากกรมชลประทานได้ดำเนินการตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ำห้วยโสมง อันเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว

ต่อมาได้ประกาศใช้บังคับ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2559 เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตามโครงการดังกล่าว โดยสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 1,021-1-97.10 ไร่ เพื่อให้การก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน โดยมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากการส่งน้ำบริเวณพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน 111,300 ไร่ โดยได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

ขณะที่สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว และส่วนที่เหลือเห็นควรให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ