กทม.เตรียมแนวทางรับสมัครนักเรียน รร.ในสังกัด ปีการศึกษา 65 ตามมาตรการป้องกันโควิด

ข่าวทั่วไป Wednesday February 2, 2022 18:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กทม.เตรียมแนวทางรับสมัครนักเรียน รร.ในสังกัด ปีการศึกษา 65 ตามมาตรการป้องกันโควิด

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมวางแผนกรอบระยะเวลาและรูปแบบการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม. ปีการศึกษา 2565 ตามปฏิทินการรับนักเรียน การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของนักเรียน ให้สอดคล้องกับกระทรวง ศึกษาธิการและบริบทของแต่ละโรงเรียน

ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยใช้ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ส่งไปรษณีย์ และรับสมัคร ณ สถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง

ขณะเดียวกัน ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม. ในปีการศึกษา 2565 ไว้หลายรูปแบบ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ได้ จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว หรือนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนในรูปแบบดังกล่าว โรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรูปแบบ Online สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือไม่ประสงค์ที่จะเรียนในรูปแบบ On-Site

นอกจากนี้ ยังบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ทั้ง On-Air On Hand และ On School Line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด้วย

สำหรับแนวทางการวัดและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้โรงเรียนดำเนินการ 2 แนวทาง คือ แนวปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติตามบริบทของนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้โรงเรียนใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่ผสมผสานกันตามความเหมาะสม เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการองค์ความรู้ของหลายวิชาและหลายตัวชี้วัดมาอยู่ในการประเมินเพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทาง online หรือ On School LINE โดยครูจะสะท้อนผล (feedback) ให้นักเรียนทราบ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% กรณีนักเรียนบางคนที่มีความจำเป็นทำให้เวลาเรียนไม่เพียงพอ อนุโลมให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบและเลื่อนชั้นได้ หากมีผลการประเมินการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ