จับตาครม.เคาะงบกลางช่วยค่าไฟฟ้า-ก๊าซหุงต้ม/หนุนมาตรการรถ EV/พิจารณาแต่งตั้ง-โยกย้าย

ข่าวการเมือง Tuesday August 23, 2022 09:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ต้องติดตามว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 300 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้ส่วนลด 15-75% ขณะเดียวกันยังขยายระยะเวลามาตรการ บรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วานนี้เห็นชอบ

รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่ง ซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะเป็น น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท โดยจะเสนอขออนุมัติวงเงิน จากพ.ร.ก.กู้เงินฯ จำนวน 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • กระทรวงคลัง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

และการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ซึ่งคาดว่าจะเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ เช่น การปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ การปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอความเห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

และเสนอการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการชำระค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economic policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.มีวาระเพื่อทราบ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ?.

 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาเรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ของวุฒิสภา
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ?(ฉบับที่..) พ.ศ?.ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.?
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โควิด-19 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ