ครม.ถกรับมืออุทกภัย/พลังงานชงแผนกู้เงินบริหารค่า Ft/ลุ้นถกขึ้นค่าแรง

ข่าวการเมือง Tuesday September 6, 2022 10:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน ซึ่งคาดว่าก่อนการประชุม ครม.จะมีการหารือเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัย และน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่วนวาระ ครม.น่าสนใจ ที่เข้าสู่การพิจารณาวันนี้ ได้แก่

 • กระทรวงพลังงาน จะเสนอการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอการลงนามความตกลงของอาเซียนว่าด้วยกรอบกำกับดูแลด้านยาแผนโบราณ และความตกลงของอาเซียนว่าด้วยกรอบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ...., การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอขอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการให้การยอมรับในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย และการกำจัด (Ban Amendment)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง หรือรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 มี.ค. 65
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28

ต้องติดตามว่า วันนี้กระทรวงแรงงานจะมีการเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้น 3-7% จากฐานเดิม 313-336 บาท รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานกองทุนการออมแห่งชาติ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ.
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
 • กระทรวงแรงงาน เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีบริษัทเอกชนให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนรับเข้าทำงาน
 • กระทรวงแรงงาน เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทำที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....
 • สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เสนอมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
 • รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ มาตราการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนก.ค.-ธ.ค.63

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ