ครม.ถกรับมืออุทกภัย-ขึ้นค่าแรง-มาตรการช่วยค่าไฟ-ต่ออายุลดภาษีดีเซล

ข่าวการเมือง Tuesday September 13, 2022 10:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยต้องติดตามการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ และการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่

 • กระทรวงแรงงาน เสนอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 แบ่งเป็น 9 อัตรา จ. ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต ปรับขึ้นสูงสุดเป็น 356 บาท ส่วนที่ปรับขึ้นต่ำสุดอยู่ที่ จ. ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ปรับขึ้นเป็น 328 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ปรับขึ้นเป็น 353 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมในช่วงเดือนก.ย.-ธ.ค.65
 • กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 20 ก.ย. 65 ต่อไปอีก
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงาน ขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565-2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , เสนอร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
 • กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 แก่พืชผลทางการเกษตรสำคัญ 3 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว, มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมาตรการคู่ขนาน เช่น การชดเชยดอกเบี้ย
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขออนุมัติการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยใช้ร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอเอกสารการสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพื่อเช่ารถยนตมาใช้ในราชการ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 40 วรรคสาม และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอความเห็นชอบแถลงการณ์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE)
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการก่อหนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ 2566-2567 เพื่อดำเนินโครงการการจัดทำการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์สำหรับแผนแม่บทกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และปัตตานี

ส่วนวาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิก หรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 • กระทรวงการคลัง เสนอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ดินราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพาทษาของศาล
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ....
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอร่างพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ