กกต.แจงแนวทางการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ช่วง 180 วันก่อนครบอายุสภา

ข่าวการเมือง Thursday October 6, 2022 16:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา โดยผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) ส่วนพรรคการเมืองหรือผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สามารถยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ที่สำนักกฎหมายและคดี สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชั้น 8 ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • การแจ้งก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

1.กรณีผู้ช่วยหาเสียง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงทุกคน โดยผู้ช่วยหาเสียงต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

2.การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แนบภาพถ่ายหน้าชื่อบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทางที่แจ้ง (แคปหน้าจอ) ระบุ Uniform Resource Locator (URL) ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • การแจ้งภายใน 10 วันหลังจากปิดรับสมัคร

1.กรณีพาหนะหาเสียง ให้แนบสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ของทุกคัน พร้อมแนบสำเนาใบขับขี่หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับขี่ และแนบภาพถ่ายรถยนต์ (ถ้ามี)

2.กรณีจัดสถานที่หรือเวทีโฆษณาหาเสียง จะต้องระบุวันเดือนปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนและผู้ร่วมปราศรัยให้ชัดเจน

ทั้งนี้ เอกสารในการแจ้งดังกล่าว ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเอกสารประกอบที่นำส่งทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำนาถูกต้องแต่สำหรับในส่วนของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ให้ผู้ที่มีชื่อปรากฎในบัตรหรือใบขับขี่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นอกจากนี้ กรณีผู้สมัครยื่นหนังสือด้วยตนเองให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครด้วย และกรณีที่ผู้สมัครมิได้ยื่นหนังสือด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีดำเนินการเรื่องเดียวครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ