พพ.เดินหน้ารับรองโครงการพลังงานทดแทนที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้น กม.ผังเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 29, 2021 11:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พพ.เดินหน้ารับรองโครงการพลังงานทดแทนที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้น กม.ผังเมือง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เดินหน้ารับรองโครงการด้านพลังงานทดแทนที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมืองตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเห็นว่า พพ. ยังคงมีหน้าที่ในการให้การรับรองโครงการ ว่าโครงการใดเป็นโครงการที่อยู่ในแผน AEDP 2018 ที่จะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พร้อมออกประกาศพิจารณารับรองโครงการภายใต้ AEDP 2018 เพื่อให้การพิจารณารับรองโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ.เปิดเผยว่า ตามที่ พพ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณารับรองโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ซึ่งได้มีประเด็นถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องของอำนาจในการพิจารณารับรองโครงการฯ พพ. จึงได้มีการชะลอรับเรื่องรับรองโครงการฯภายใต้แผน AEDP 2018 เป็นการชั่วคราว และได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงอำนาจการดำเนินการของ พพ. ว่ายังสามารถดำเนินการรับรองได้อยู่หรือไม่ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและมีความเห็นว่า พพ. ยังคงมีหน้าที่ในการรับรองโครงการฯ ว่าโครงการใดเป็นโครงการตามแผน AEDP 2018 ที่จะได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณารับรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ พพ.จึงได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การพิจารณารับรองโครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองโครงการภายใต้แผน AEDP 2018 ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 และประกาศ กพช. ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

สาระสำคัญของประกาศ อาทิ การยกเลิกประกาศ พพ.เรื่องการชะลอการรับเรื่องการพิจารณารับรองโครงการภายใต้แผน AEDP 2018 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 , โครงการที่จะขอการรับรองจะต้องเป็นโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจกรรมบางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ 20 มกราคม 2559 และที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2560 และอยู่ภายใต้แผน AEDP 2018 ตามประกาศ กพช. จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง 2. โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 3. โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนระบบคลังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งและการจำหน่าย ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำมันไพโรไลซิส ก๊าซไบโอมีเทนอัด และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น รวมไปถึงเอกสารสำคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองโครงการฯ ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ www.dede.go.th

นายประเสริฐ ได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ พพ. ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่ได้รับแจ้งการชะลอเรื่องขอรับรองโครงการฯ เพื่อให้จัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และนำส่งมายัง พพ. โดยจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาภายในระยะเวลา 10 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน เพื่อพิจารณาเอกสารประกอบการรับรองโครงการ และออกหนังสือรับรองว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน AEDP 2018 ให้กับผู้ยื่น โดย พพ. มั่นใจว่าการรับรองโครงการดังกล่าว เพื่อเดินหน้าการดำเนินงานตามแผน AEDP 2018 จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ