รมว.อุตสาหกรรม สั่งเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกระดับสู่ BCG Model

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 19, 2021 13:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ณ จังหวัดกระบี่ และได้มีการติดตามการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล โดยในการดำเนินงานดังกล่าว ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับฟังความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมนำไปปรับเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งปฏิบัติงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy : BCG Model รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างให้กั[ผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ และพัฒนานวัตกรรมการผลิตในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0

ด้านนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมฯ มีแนวทางและแผนการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงได้มีการติดตามการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งมีอยู่กว่า 5 แสนราย ไม่ว่าจะเป็นการประมง การปศุสัตว์ การทำเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่า และมีอานิสงส์ต่อการจ้างงานของประชากรในพื้นที่ โดยหลังจากได้รับข้อสั่งการของ รมว.อุตสาหกรรม กรมฯ ได้เร่งเตรียมฟื้นฟูและยกระดับผู้ประกอบการ ด้วยแนวทางที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องจักรของศูนย์ ITC เพื่อใช้ในการแปรรูปสมุนไพรประจำถิ่น เช่น พริกไทย ดีปลีเชือก ขิงแห้ง เจตมูลเพลิงแดง ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบทางการเกษตร และในปีงบประมาณ 2565 ยังได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ ITC ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ในการรองรับระบบมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ GMP ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการในพื้นที่ มีการผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

2. การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยจะส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เช่น มาตรฐานฮาลาลจีเอ็มพี/เอชเอซีซีพี รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปา ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าและมีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาแนวทางการให้บริการสปาตามมาตรฐานการท่องเที่ยวแนวใหม่ และภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) รวมถึงพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และยกระดับพื้นที่ที่มีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ภายใต้โมเดลหมู่บ้าน CIV

3. การดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นกระตุ้นความต้องการของตลาด เน้นการนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดและเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านกลไกการพัฒนาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละภาค ซึ่งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV มากขึ้น เช่น CIV บ้านดินแดง CIV บ้านร่าหมาด CIV บ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดรับกับทั้งการโฆษณาเพื่อขายในช่องทางออนไลน์ การค้าขายผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ และสรรหาช่องทางการค้าที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่กับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค

4. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าชุมชน โดยจะมีการนำงานวิจัยต้นแบบ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์ ITC 4.0 ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เช่น ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า ต้นทุนแรงงานมนุษย์ ต้นทุนด้านขนส่ง รวมถึงต้นทุนในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ