พาณิชย์ เผยแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ช่วยเสริมความคล่องตัวทำธุรกิจยุคดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday June 11, 2022 11:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ช่วยสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนจำกัดในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ ได้แก่

1.แก้ไขเพิ่มเติมให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

2.แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทหรือคณะกรรมการสามารถส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3.แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีไม่มีประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยกำหนดให้รองประธานกรรมการ หรือกรรมการสองคนขึ้นไป อาจเรียกประชุมกรรมการได้

5.แก้ไขเพิ่มเติมให้การมอบฉันทะเพื่อข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดได้

"การแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษอีกด้วย" นายสานิตย์ กล่าว

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.65) มีบริษัทมหาชนจำกัดดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,345 ราย คิดเป็น 0.16% ของจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (นิติบุคคลคงอยู่ 837,840 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.31 ล้านล้านบาท คิดเป็น 26.51% ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมดจำนวน 20.03 ล้านล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ