สภาฯ ถกร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 66 วาระ 2 "อาคม" แจงเหตุหั่นงบ 7.6 พันลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 17, 2022 11:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 เป็นวันแรก โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมว่า กมธ. มีมติปรับลดงบลง 7,644 ล้านบาท โดยได้พิจารณาปรับลดจากโครงการฝึกอบรมสัมมนา จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรีกษา-ประชาสัมพันธ์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ หรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่ได้นำงบประมาณตามวงเงินที่ปรับลดนี้ ไปจัดสรรเพิ่มเติมให้กับกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี,กระทรวงมหาดไทย, และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 240 หน่วยรับงบประมาณ เพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรียนฟรี 15 ปี ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อุดหนุนงบประมาณส่วนของการพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข ของสถานีอนามัยที่โอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 จังหวัด

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อบรรเทาภาวะหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนั้น ยังอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงบบุคลากรภาครัฐ 4,092 ล้านบาท อุดหนุนให้ อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.สต. ให้อบจ. 49 จังหวัด

"กมธ.ให้ความสัมฤทธิ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท รวมถึงร่างแผนแม่บทการพัฒนาประเทศฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงมุ่งเป้าต่อการแก้ปัญหาความยากจน สอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ มีข้อสังเกตที่รัฐบาลลดการกู้เงิน และเพิ่มรายได้ ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ" นายอาคม กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ