ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 4, 2021 08:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

เมษายน 2564
 27 เม.ย.-02 ก.ค.   RCI    เสนอซื้อ        50,147,341 หุ้น หุ้นละ 3.90 บาท

มิถุนายน 2564
 04 มิ.ย.       SIMAT   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     335,062 หุ้น
            APEX-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            DIF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GVREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.247 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 มิ.ย.       APURE-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            HPT-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 07 มิ.ย.       BCT    XD          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B52    XR          6.50 : 1 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 5 - 9 ก.ค. 2564)
            APEX-W1  XE          1 : 1 @ 0.40 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2564)
            B-W4    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            CPNCG   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RICHY   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.004831080 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 27 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            TPRIME   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0885 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SVI    ลดทุนจดทะเบียน     จาก 2,266,749,426 หุ้น เป็น 2,170,616,326 หุ้น

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

จำนวน 96,133,100 หุ้น

 08 มิ.ย.       LHPF    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-W4    XE          1 : 1.3087 @ 0.92 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 16 - 30 มิ.ย. 2564)
 09 มิ.ย.       B-WORK   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2029 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RJH    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUPEREIF  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.267 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 มิ.ย.       LHK    XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD          หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-STOR   XD          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHAYO   XW          4 : 1
            BTSGIF   XN          หุ้นละ 0.049 บาท
            HPF    XN          หุ้นละ 0.113 บาท
            IVL    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            JASIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPRIME   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STGT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THE    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 มิ.ย.       ABFTH   XD          หุ้นละ 6.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TR     XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            B     XW          6 : 1
            ACC    ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจใหม่ : พลังงานและสาธารณูปโภค

            B52    ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : แฟชั่น

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : บริการ

หมวดธุรกิจใหม่ : พาณิชย์

EFORL ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : บริการ

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุปโภคบริโภค

GLOCON ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจเดิม : บรรจุภัณฑ์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่ : อาหารและเครื่องดื่ม

            KWG    ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจเดิม : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจใหม่ : ประกันภัยและประกันชีวิต

TCMC ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจเดิม : วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจใหม่ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

TPCS ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : แฟชั่น

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจใหม่ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

            W     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจเดิม : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่ : อาหารและเครื่องดื่ม

            DOD-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            AIMIRT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ALLY    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            APURE   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BGC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROEN   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STA    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUTHA   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       NEWS-W6  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 14 มิ.ย.       SSP    XW          10 : 1

4 : 1

            DOD-W1   XE          1 : 1 @ 15.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2564)
            SIMAT-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            MNIT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHART   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 มิ.ย.       SIMAT-W4  XE          1 : 1.0637 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 23 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2564)
            AMATAR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 16 มิ.ย.       BKKCP   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.396 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0873 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.4487 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 มิ.ย.       W-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 18 มิ.ย.       JCKH    XW          4 : 1
            BRRGIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10754 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0830 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MJLF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1010 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 มิ.ย.       LHPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 มิ.ย.       ABFTH   จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 มิ.ย.       HREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1738 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 มิ.ย.       CGD-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 28 มิ.ย.       MNIT2   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-STOR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 มิ.ย.       M-II    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTCL-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 30 มิ.ย.       PJW    XW          3 : 1

กรกฎาคม 2564
 01 ก.ค.       APEX-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 02 ก.ค.       B-W4    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 06 ก.ค.       IRCP    XR          1.4030331 : 1 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 22 - 30 ก.ค. 2564)
 08 ก.ค.       YCI    XR          5 : 4 @ 0.72 บาท (จองซื้อ 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564)
            DOD-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 09 ก.ค.       SIMAT-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 12 ก.ค.       STANLY   XD          หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       VGI    XD          หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART   XW          -
 20 ก.ค.       IP     XR          30 : 1 @ 20.00 บาท (จองซื้อ 9 - 13 ส.ค. 2564)
            AEONTS   จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ก.ค.       BC     XW          5 : 1
 22 ก.ค.       WIIK    XR          1.75 : 1 @ 2.70 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ส.ค. 2564)
 23 ก.ค.       BTS    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    XW          5 : 1

10 : 1

20 : 1

 27 ก.ค.       XPG    XR          1 : 2 @ 0.50 บาท
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BLAND   XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

สิงหาคม 2564
 03 ส.ค.       EPG    XD          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MACO    XW          4 : 1
 04 ส.ค.       TMW    XD          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 ส.ค.       VGI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       PTL    XD          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 23 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

กันยายน 2564
 09 ก.ย.       ITEL    XW          4 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ