ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 29, 2021 07:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CPW    นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 27/09/2564      400,000   3.96  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
CCET   นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      30,000   2.72  ซื้อ
JMART   นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      200,000  37.88  ซื้อ
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564     2,000,000  38.95  ซื้อ
CMC    นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/09/2564     1,800,000   1.53  ซื้อ
                    (น.ส.อารีย์ เลิศวงศ์วีรชัย)
DIMET   นาย เย่า ล่าง จาง       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 03/09/2564      200,000   0.36  ซื้อ
DIMET   นาย เย่า ล่าง จาง       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 21/09/2564      500,000   0.27  ขาย
SST    นาย ทศพร ซิมตระการ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 24/09/2564      40,000   4.60  ขาย
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/09/2564     1,400,000   4.36  ซื้อ
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      150,000   4.28  ซื้อ
TVT    นาง ศิริพร รติรัตนานนท์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      50,000   1.33  ขาย
TMT    นาย คมสัน ธรสารสมบัติ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564       5,000  10.12  ซื้อ
TTA    นาย คทารัฐ สุขแสวง       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564       2,000  13.00  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 21/09/2564      456,800   1.48  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 22/09/2564      80,000   1.48  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 23/09/2564      163,300   1.49  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 27/09/2564      150,000   1.49  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/09/2564      300,000  21.30  ซื้อ
                    (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
NER    นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 27/09/2564      350,000   5.14  ซื้อ
BGC    นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 22/09/2564       4,500  11.00  ซื้อ
PLANET  นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/09/2564      150,000   2.92  ขาย
                    (นางสาวจงจิตร อเนกา)
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      25,800   5.18  ซื้อ
MACO   นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช   ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 23/09/2564      167,361   0.17  ขาย
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      100,000   1.70  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      100,000   1.76  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      100,000   1.77  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      100,000   1.78  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      100,000   1.79  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      20,000  16.85  ซื้อ
RPH    นาย ศรีชัย ครุสันธิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2564      100,000   6.20  ซื้อ
RAM    นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2564      25,000  141.00  ซื้อ
AHC    นาย อภิรักษ์ วานิช        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      20,000  16.12  ซื้อ
WIIK   นาง สุมาลี อ่องจริต       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      500,000   2.54  ซื้อ
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 27/09/2564      800,000   0.54  ขาย
STGT   นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      30,000  29.75  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      28,000  32.34  ซื้อ
SPC    นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2564      350,000  55.80  ซื้อ
SPC    นาย บุญชัย โชควัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2564      668,000  55.80  ซื้อ
HMPRO   นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2564      40,000  13.80  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ