ก.ล.ต.พักไลเซ่นส์ปฏิบัติงานในตลาดทุนของซีอีโอ DBSV หลังละเลยตรวจสอบระบบงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 30, 2021 10:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการทางกฎหมายโดย (1) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และอดีตนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากมีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย และ (2) ห้ามนางสาววิภา เลิศเธียรชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้วย ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ในเดือนมิถุนายน 2562 จากเหตุการณ์ MSCI ปรับเกณฑ์การคำนวณ MSCI Index ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งทำให้มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากส่งผ่านบริษัทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และบริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จำนวนมากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนโดยรวม รวมทั้งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

และจากการตรวจสอบดังกล่าว พบว่า นางภัทธีราและนางสาววิภา มีการกระทำดังนี้

(1) นางภัทธีรา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท มีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมิได้มีการเตรียมระบบงาน บุคลากร และเงินกองทุนรองรับปริมาณคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่จะเข้ามาจำนวนมากจากกรณี MSCI rebalancing จนส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ รวมทั้งไม่สามารถดำรง NC ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรง NC ได้ นางภัทธีราก็ไม่ได้สั่งการให้บริษัทหยุดขยายและระงับการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต.จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของนางภัทธีรา เป็นเวลา 1 ปี 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การที่นางภัทธีราถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

(2) นางสาววิภา ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องในการจัดทำรายงาน NC ของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยให้มีการบันทึกรายการเงินสดในการคำนวณ NC โดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอ้างอิง และได้ยื่นรายงาน NC ที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อ ก.ล.ต. ทำให้ ก.ล.ต. เข้าใจผิดว่า NC ของบริษัทเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดและสามารถอนุญาตให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงห้ามนางสาววิภาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเวลา 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การที่นางสาววิภาถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

การกระทำของบุคคลทั้ง 2 ข้างต้นเป็นเหตุให้บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 97 มาตรา 109 มาตรา 113 และมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทไปแล้ว โดยปรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,271,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยบุคคลทั้ง 2 ยังมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบความผิดต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ