ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ก.พ. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 8, 2022 08:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ธันวาคม 2564
 22 ธ.ค.-25 ก.พ.   VNT     เสนอซื้อ        192,491,246 หุ้น หุ้นละ 39.00 บาท
 28 ธ.ค.-03 มี.ค.   UT     เสนอซื้อ        หุ้นสามัญ 15,268,960 หุ้น หุ้นละ 38.35 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 651,340 หุ้น หุ้นละ 48.15 บาท

กุมภาพันธ์ 2565
 08 ก.พ.       UPA-W2   หลักทรัพย์ใหม่      2,021,723,842 หน่วย
            IRC     XD          หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TAPAC    XD          หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI     XR          10 : 3 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 23 - 29 มี.ค. 2565)
            VGI     XW          1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            CHO     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     33,003,300 หุ้น
            NCL     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     62,081,745 หุ้น
            PPPM    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     20,120,724 หุ้น
            SIRI    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     810,000 หุ้น

VGI-W2 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 10.000 บาท เป็นหุ้นละ 9.467 บาท

            D-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 09 ก.พ.       METCO    XD          หุ้นละ 14.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            D-W1    XE          1 : 1.2 @ 3.3333 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 ก.พ. - 3 มี.ค. 2565)
 10 ก.พ.       DIF     XD          หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    XD          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     XD          หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTTEP    XD          หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RAM     XD          หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIRIP    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF    XD          หุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ERWPF    XN          หุ้นละ 0.1675 บาท
 11 ก.พ.       DTAC    XD          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THG     XD          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG     XD          หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     XR          1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 2 - 8 มี.ค. 2565)
            YGG     XW          4 : 1
            BCP     XB          - หุ้นสามัญ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
            KSL     XB          - หุ้นสามัญ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
            FPT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HYDRO-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 12 ก.พ.       ALPHAX-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 14 ก.พ.       CPNCG    XD          หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB     XD          หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB-P    XD          หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTIS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 15 ก.พ.       BC     XR          5.10 : 1 @ 1.80 บาท (จองซื้อ 14 - 18 มี.ค. 2565)
            1DIV    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1719 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B52-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 17 ก.พ.       FTREIT   XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THCOM    XD          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EVER    XW          3 : 1
 18 ก.พ.       ADVANC   XD          หุ้นละ 4.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EFORL    XW          5 : 1 @ 0.40 บาท

2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            HEMP    XW          2 : 1
 19 ก.พ.       DIMET-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 22 ก.พ.       TAPAC-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            SSP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 23 ก.พ.       TAPAC-W4  XE          1 : 1 @ 9.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 มี.ค. 2565)
 24 ก.พ.       BTS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 14.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2565
 01 มี.ค.       TLHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 03 มี.ค.       KSL     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FTREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 04 มี.ค.       CPNCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 มี.ค.       D-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 07 มี.ค.       SENA    XW          4 : 1
 18 มี.ค.       KSL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 มี.ค.       TAPAC-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 24 มี.ค.       TAPAC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

เมษายน 2565
 01 เม.ย.       COTTO    XD          หุ้นละ 0.047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 เม.ย.       SCGP    XD          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 เม.ย.       SCC     XD          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 เม.ย.       PTTEP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 เม.ย.       ADVANC   จ่ายปันผล       หุ้นละ 4.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 เม.ย.       DTAC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THCOM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 22 เม.ย.       COTTO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 เม.ย.       SCGP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 เม.ย.       SCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ