AOT แจงจัดจ้างระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระสนามบินสุวรรณภูมิโปร่งใสตรวจสอบได้

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday August 7, 2022 17:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.ชี้แจงกรณีมีข่าวโครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) และระบบลำเลียง กระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal : TBT) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยกล่าวหาว่า กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยให้ ทอท. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ ทอท.ยังขัดข้อวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนั้น

ทอท.ในฐานะผู้บริหาร ทสภ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กอร) 04055/38127 ลงวันที่ 6 ส.ค.63 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ในประเด็นที่ 1 ถึง 4 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในรายละเอียดขอบเขตของงาน ประเด็นที่ 7 เอกสารใน BOQ และรายละเอียดขอบเขตของงานไม่ตรงกับข้อกำหนด ประเด็นที่ 9 ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนต่อข้อเสนอด้านเทคนิคในส่วนที่เป็นรายละเอียดด้านต่างๆ ฟังไม่ขึ้น ขณะที่ประเด็นที่ 5 เงื่อนไขการจัดหาพนักงานเพื่อเริ่มดำเนินงาน และประเด็นที่ 6 ข้อกำหนดกรอบเวลาระหว่างผู้เสนอราคาและบริษัทผู้ผลิตนั้นใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ และประเด็นที่ 8 เอกสารคุณสมบัติตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรเครื่องกลภายในอาคารไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ ดังนั้นข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ทอท.จึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

นอกจากนี้ โครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการฯ ทอท.ยังมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนแล้วตามประกาศ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามลำดับและผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งวิธีการคัดเลือกดังกล่าวถูกนำไปใช้อยู่ในโครงการภาครัฐอย่างแพร่หลาย

ทอท.ขอยืนยันว่าการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกงานโครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการฯ มีความโปร่งใสและผ่านการวินิจฉัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ของภาครัฐตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชนที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ