(เพิ่มเติม) เชฎฐ์ เอเชีย ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 562 ล้านหุ้น-เข้า SET ใช้ซื้อหนี้-เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 19, 2022 18:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 562,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 28.3% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น และ (ข) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น

CHASE ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้สินเชื่อ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคต และ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยจำนวน 16 สำนักงาน

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ก) ขยายพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าซื้อพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทภายในปี 67 โดยมุ่งเน้นพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกันเป็นหลัก และอาจพิจารณาเข้าซื้อพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน

(ข) ขยายทีมติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินเพื่อรองรับอุปสงค์ของงานด้านการติดตามทวงถามหนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้น

(ค) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพอร์ตลงทุนในระยะยาวโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้านอกจากนี้ บริษัทฯ มองหาโอกาสในการเข้าร่วมทุนกับสถาบันการเงินหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจใด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตของพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และโอกาสในการให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินในระยะยาว และลดความเสี่ยงจากการสามารถจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

(ง) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทาง Online โดยมีแผนจะเพิ่มช่องทางการชำระเงินและขายทรัพย์สินรอการขายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และติดตั้งระบบ Mobile Application ของบริษัทฯ ภายในปี 66

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 ส.ค.65 มีนายประชา ชัยสุวรรณ ถือหุ้น 1,017,087,200 หุ้น คิดเป็น 64.8%ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 51.2% บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.อาร์เอส (RS) ถือหุ้น 548,954,600 หุ้น คิดเป็น 35% จะลดเหลือ 403,954,600 หุ้น หรือคิดเป็น 20.3%

ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยและรายได้จากค่าบริการและค่าวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 635.69 ล้านบาท 730.20 ล้านบาท และ 781.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจให้สินเชื่อ

ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 161.95 ล้านบาท 171.38 ล้านบาท และ 270.88 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 25.45% , 23.40% และ 34.50% ตามลำดับ

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.65 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยและรายได้จากค่าบริการและค่าวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 360.33 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65 ที่ 351.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.58% กำไรสุทธิ 102.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 97.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 28.37%

ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,511.61 ล้านบาท หนี้สินรวม 491.47 ล้านบาท และ ส่วนของเจ้าของ 2,020.14 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารกสิกรไทยจำนวน 900 ล้านบาท โดยมียอดคงค้างจำนวน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ