ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 29, 2022 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JMART   นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      200,000  49.00  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      171,000  7.06  ซื้อ
SICT   นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      300,000  8.23  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      40,000  8.23  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565     1,500,000  8.55  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      210,000  2.39  ซื้อ
ERW    นางสาว กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      56,000  4.30  ขาย
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      950,000  2.20  ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      50,000  3.92  ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565      100,000  0.72  ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565      100,000  0.71  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565       8,000  7.10  ซื้อ
TMW    นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565       5,000  32.50  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 27/09/2565      87,600  0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU    นาย ทวนชัย มั่นจิต         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      20,000  7.30  ขาย
TSR    นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      261,100  4.57  ขาย
PLANET  นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565     5,000,000  1.95  ซื้อ
MAJOR   นาย วิชา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      500,000  16.80  ซื้อ
MAJOR   นาย วิชา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565      500,000  16.44  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  1.56  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565       7,600  1.55  ซื้อ
RPH    นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565      10,000  6.05  ซื้อ
RPH    นาย ศรีชัย ครุสันธิ์         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      49,940  6.10  ซื้อ
RAM    ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      50,000  55.00  ขาย
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      90,000  20.03  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 26/09/2565      450,000  19.07  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  19.00  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  19.00  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565      450,000  19.07  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  19.00  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  19.00  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      10,000  4.72  ซื้อ
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      80,000  31.25  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน         Single Stock Future 26/09/2565        400  15.20  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน         Single Stock Future 26/09/2565        400  15.19  ขาย
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     4,300,000    -  โอน
                                                      Revoked
                                                    by Reporter
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     4,300,000    -  โอน
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     4,300,000    -  โอน
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     1,400,000    -  โอน
EKH    นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      60,000  7.58  ซื้อ
AQ    นาย เอ สัจเดว์          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565    41,400,000  0.02  ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2565       3,000  3.42  ซื้อ
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2565       3,500  3.32  ซื้อ
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2565       3,600  3.30  ซื้อ
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 21/09/2565       3,000  3.28  ซื้อ
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 21/09/2565       3,800  3.26  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ