SKR ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นขายผถห.เดิม 5:1 ที่ 15 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 25, 2014 18:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ศิครินทร์ (SKR)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจาก 650,000,000 บาท เป็น 910,000,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญ จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท รวม 260,000,000 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 1.แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

และ 2.แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)


แท็ก ศิครินทร์   (SKR)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ