SKR ปันผลอัตรา 0.65 บ./หุ้น พร้อมขยายเวลาแผนเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 26, 2016 14:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ศิครินทร์ (SKR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 58 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 58 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค.59 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)คือวันที่ 15 มี.ค.59

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนะและสิทธิรับผลเงินปันผล(Record Date) ในวันที่17 มี.ค. 59 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มี.ค. 59 พร้อมกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 เม.ย.59 เวลา 9.00 น.

นอกจากนี้ จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 11 ก.ย.57 มีมติอนุมัติได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20 ล้านหุ้น เป็นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ.28/2551 กำหนดให้เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 58 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้น ไปอีก 1 ปี โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเป็นไปตามเดิมคือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ